Prevence

Spolupráce se Centrem prevence CéPéčko, PORTIMO o.p.s. Nové Město na Moravě

Programy primární prevence:

1. ročník

 • Jako ty

Tématem programu je přátelství, spolupráce a vzájemná pomoc. Poskytuje specifickou prevenci v oblasti rizikových jevů rasismu a šikany. Společně s žáky odhalujeme příběh S. Gemmela Jako ty! Program reflektuje předsudky ve vnímání druhých. Je zaměřen na posilování pozitivní zpětné vazby. Motivuje děti k přijetí i poskytování pomoci.

 

2. ročník

 •  Nedej se!

Imaginativní program zaměřený na specifickou prevenci šikany a záškoláctví. Důraz je kladen na rozvoj spolupráce v třídním kolektivu, budování zdravého klimatu třídy, společnou tvorbu, komunikaci v malých skupinách.


3. ročník

 •  Jiný svět

Program zaměřený na specifickou prevenci rasismu a xenofobie. Na pomyslné cestě kolem světa se žáci seznámí s různorodostí života obyvatel Země (lze využít pro průřezové téma Multikulturní výchova). Program se dotýká oblasti rozdílů v chování, v komunikaci, v každodenním životě, což vede k upozornění na interkulturní rozdíly.


4. ročník

 •  Léňa s Jéňou sami doma

Program lze využít pro prevenci dětské kriminality (drobné krádeže, vandalismus). Zaměřením na základy peněžní, cenové a rozpočtové gramotnosti vede k uvědomění si hodnoty věcí a vytváření hodnotových postojů k věcem druhých lidí. Doprovodný příběh je volně inspirován knihou Ilony Borské.


5. ročník

 •  Zdravá třída

Imaginativní program zaměřený na specifickou prevenci šikany a záškoláctví. Důraz je kladen na rozvoj spolupráce v třídním kolektivu, budování zdravého klimatu třídy, společnou tvorbu, komunikaci v malých skupinách.


6. ročník

 • Já jsem já - ale kdo to vlastně je?

Program je zaměřen na prohloubení sebepoznání a budování zdravého sebepojetí. Tím se řadí do programů specificky zacílených na prevenci šikany a intolerance. Během programu si žáci zkouší pojmenovávat lidské vlastnosti, pátrají po tom, co vytváří identitu člověka, a hledají své silné stránky, schopnosti a dovednosti, o které se mohou opřít.


7. ročník

 • Drogy kolem nás

Program je zaměřený na specifickou prevenci užívání návykových látek. Akcentuje především společensky tolerovaný alkohol a tabák. Cílem je zmapování povědomí žáků o drogové problematice, předání základních informací o drogách a ujasnění si svého vztahu ke kouření a alkoholu. Následně lektoři pracují s postoji účastníků a podporují je ve zdravém přístupu k vlastnímu tělu a v jejich samostatném rozhodování. Důležitým tématem tohoto bloku je uvědomit si, co naše zdraví ohrožuje a poškozuje.

 • Někoho chci následovat a někoho musím poslouchat

Program se snaží zpřítomnit u žáků důvody nutnosti respektovat druhé, ctít autoritu danou sociální rolí, nacházet v okolí skutečné autority hodné následování. Z hlediska specifické primární prevence je zacílen na prevenci intolerance, záškoláctví a extrémismu. Zároveň upozorňuje na nebezpečí vytváření umělých autorit, na nebezpečí ztráty sebeúcty. Použité techniky směřují k umění odmítat, k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince s právy i povinnostmi a k základům budování schopnosti přijmout zodpovědnost.


8. ročník

 • Kdy je sex (ne)bezpečný

Cílem programu je specifická prevence rizikového sexuálního chování. Zároveň jde o hledání cest, jak se rizikům vyhnout. Kvalitní a otevřená komunikace jako základ fungujícího vztahu.

 • Pravidla a zákon internetu

Program je specificky zaměřený na prevenci rizika netolismu (chorobné závislosti na internetu), kyberšikany a porušování autorského zákona. Reaguje na stále častější využívání kyberprostoru a odpovídá na otázky: Co je na síti dovolené? Které věci jsou zakázané? Cílem je nejen zabránit potenciální viktimizaci (procesu, kdy se z člověka stává oběť trestného činu) účastníků, ale i poukázat na snadnost v této oblasti porušit zákon. Součástí programu je informační servis.


9. ročník

 • Zdravíčko, sousede!

Program zkoumá problematiku tolerance, respektu a přijetí v rámci běžných mezilidských vztahů. Je specifickou prevencí rasismu, xenofobie a intolerance. Cílem je vyvolat v žácích otázky: Jakou míru tolerance mám vůči sobě a jakou vůči ostatním? Kde a jak vzniká nesnášenlivost mezi lidmi? Jaký model soužití s druhými je pro mě ideální? Jak vnímám lidi, kteří se něčím odlišují? Pojem respekt nabývá pro účastníky programu konkrétní obsah.

 

Projekty zaměřené na prevenci rizikového chování

PAVUČINKOVÝ VÝLET aneb hledáme a nacházíme své místo v třídním kolektivu
Projekt věnovaný prevenci nežádoucích vztahů mezi dětmi. Součástí jsou harmonizační dny pro žáky 6. ročníku v rekreačním středisku v Zubří.

 • 6.A  14.-15. 9. 2016
 • 6.B  12.-13. 9. 2016
 • 6.C  12-13. 9. 2016

TROSEČNÍK aneb jak najít správnou cestu životem
Projekt zaměřený na prevenci užívání návykových látek. Součástí je zážitkový pobyt pro žáky 7. ročníku v rekreačním středisku v Zubří.

 • 7.A, 7.B, 7.C - 22.-23. 5. 2017

SOS   spolupráce - odpovědnost - systém
Projekt zaměřený na prevenci kriminality mládeže.

 • 9.A, 9.B, 9.C
 • Soutěž Nebezpečí internetu
 • Beseda Trestní odpovědnost
 • Soutěž SOS

 

Účast na projektech a soutěžích věnovaných prevenci rizikového chování

 • Svět očima dětí
 • Den dětí
 • Divadelní představení MEMENTO

 

Nabídka trávení volného času

 • Školní liga
 • Ekotým
 • Školní časopis Puclík

 

Školní akce a soutěže

 • Matematická olympiáda
 • Pythagoriáda
 • Matematický klokan
 • Bobřík informatiky
 • Olympiáda v českém jazyce
 • Fyzikální olympiáda
 • Zeměpisná olympiáda
 • Přírodopisná olympiáda
 • Ekologická olympiáda
 • Dějepisná olympiáda
 • Astronomická olympiáda
 • Logická olympiáda
 • Atletické závody
 • Závody ve šplhu
 • Florbal
 • Zdravověda
 • Turnaj ve vybíjené
 • Turnaj v minikopané
 • Turnaj v kopané
 • Turnaj v bowlingu